Złóż wniosek (kompletny wniosek zawiera druk wniosku, zaświadczenie od pracodawcy lub ostatnią decyzję waloryzacji świadczenia ZUS, pokwitowanie odbioru ostatniego wpływu dochodu oraz scan dowodu osobistego).

Po pozytywnej decyzji kredytowej poinformuj nas o dniu i miejscu podpisania umowy.
Umowa zostanie przesłana na adres email.

Wydrukuj, podpisz i prześlij umowę na adres ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin oraz wykonaj przelew weryfikacyjny w
kwocie 1 gr z rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata pożyczki.

Odbierz środki przekazane na konto.

 

UMOWA POŻYCZKI

 

zawarta w …………………….. , dnia …………………….. roku pomiędzy :

FK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie , 20 – 731 Lublin , ul. Poznańska 61 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000667716 , NIP : 7123335894, REGON : 366823850, zwaną dalej Pożyczkodawcą ,

 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………..

a

X……………….. Y………………. , legitymując… się dowodem osobistym ……………………. , PESEL : ………………………………….. ,

zamieszkał… pod adresem : …-…….  ………………………………….. , ul. ……………. , zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą

 

§ 1

 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.080,00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych). Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy kwotę 810,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiącą całkowitą kwotę pożyczki równoważną kwocie wszystkich środków pieniężnych nieobejmującej kredytowanych jej kosztów.
 2. Łączny koszt prowizji od udzielonej pożyczki wynosi 810,00 zł (osiemset dziesięć złotych). Pożyczkobiorca oświadcza iż rezygnuje z opcji skredytowania całości prowizji i wyraża zgodę na jednorazowe potrącenie przy wypłacie pożyczki części prowizji w kwocie 270,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt złotych) oraz na skredytowanie pozostałej części prowizji w kwocie 540,00 zł (pięćset czterdzieści złotych).
 3. Pożyczkodawca przekaże wskazaną w ust. 1 Umowy całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 810,00 zł na konto Pożyczkobiorcy o numerze: …….. , prowadzone w ….. w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania oryginału Umowy pożyczki i weksla in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną oraz kompletu oryginałów dokumentów Pożyczkobiorcy będących podstawą przyznania pożyczki, tj. wniosku o udzielenie pożyczki, dokumentu potwierdzającego dochód (zaświadczenie od pracodawcy lub potwierdzenie świadczenia emerytalnego/rentowego), wyciągu z konta bankowego, a także zwrotnego przekazania podpisanego Harmonogramu spłat pożyczki, podpisanego Formularza informacyjnego oraz potwierdzenia otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki, stanowiących odpowiednio Załączniki Nr 1 , 2 i 3 do Umowy oraz dokonania przelewu autoryzacyjnego w kwocie 1 gr. z konta Pożyczkobiorcy na konto Pożyczkodawcy , podlegającej zwrotowi..

§ 2

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia 28 listopada 2020 roku.
 2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w ratach, zgodnie z Harmonogramem spłat pożyczki stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, przy czym jeśli dzień miesiąca wskazany w Harmonogramie będzie dniem wolnym od pracy płatność dokonywana będzie pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionym dniu.
 3. Spłata rat dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub wpłat gotówkowych na konto Pożyczkodawcy o numerze: 80 1140 2004 0000 3202 7679 5697 , prowadzone w mBank S.A.
 4. Za datę spłaty pożyczki przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
 5. Na całkowity koszt pożyczki określony zgodnie z treścią Art. 5 pkt. 6 i 6a Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 715 ze zm.), zwaną dalej w niniejszej Umowie u.k.k., składa się prowizja: płatna jednorazowo z góry w kwocie 270,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt złotych) oraz w dalszych ratach w łącznej kwocie 540,00 zł (pięćset czterdzieści złotych), ujęta w Harmonogramie spłat pożyczki (Załącznik nr 1 do Umowy), to jest razem w wysokości 810,00 zł (osiemset dziesięć złotych), odsetki umowne w kwocie 190,21 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych 21/100), zaś całkowita kwota do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki , uwzględniająca jej kapitał , wynosi 2.080,21 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 21/100).
 6. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,00 % (dziesięć procent) w skali roku. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki wynosi 110.03 %, przy czym wskazana RRSO wynika z brzmienia zapisów u.k.k., udostępnionej Pożyczkobiorcy całkowitej kwoty pożyczki wskazanej w § 1 ust. 1 Umowy , kosztów odsetkowych wskazanych w §2 ust. 5 Umowy, łącznych kosztów pozaodsetkowych wskazanych w §1 ust. 2 oraz §2 ust. 5 Umowy, okresu na jaki zawarto Umowę, wskazanego w §2 ust. 1 Umowy oraz założenia , iż Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w sposób określony niniejszą Umową.
 7. Należności Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki zaspokajane są w następującej kolejności : należne odsetki i prowizja , kwota niespłaconego kapitału.
 8. Pożyczkobiorca może, bez podania przyczyny, odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W tym przypadku zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki wskazanej w § 1 ust. 1 Umowy na konto Pożyczkodawcy wskazane w § 2 ust. 3 Umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od Umowy wraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości 10 % w skali roku, tj. 0,22 zł dziennie, liczonymi od całkowitej kwoty pożyczki od dnia jej wypłaty do dnia zwrotu w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od Umowy wraz z dalszymi maksymalnymi odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości 14 % w skali roku, tj. 0,31 zł dziennie , obowiązującymi w dacie podpisania Umowy,  liczonymi od całkowitej kwoty pożyczki od 31 dnia po dacie skutecznego odstąpienia od Umowy pożyczki do dnia jej całkowitego zwrotu. Dla zachowania 14 – dniowego terminu wystarczające jest wysłanie Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wymaganego terminu.
 9. Pożyczkobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy udzielono mu wszelkich, wyczerpującej informacji na temat warunków i kosztów pożyczki oraz realizacji poszczególnych zapisów Umowy.
 10. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów , z uwzględnieniem uregulowań zawartych w Art. 49 ust. 1 i 2 u.k.k.
 11. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku ujawnienia, że informacje podane we Wniosku o pożyczkę lub dokumenty na podstawie których podjęto decyzję o przyznaniu pożyczki są nieprawdziwe.
 12. Za opóźnienie w spłacie jakiejkolwiek części raty określonej w § 2 ust. 2 Umowy pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki umowne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, to jest 14 (czternaście) % rocznie , obowiązujące w dacie podpisania Umowy, liczone od niezapłaconej kwoty pożyczki oraz prowizji za każdy dzień zwłoki do dnia zapłaty, a za opóźnienie przekraczające 14 dni także prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie i ze skutkiem natychmiastowym , tak w części jak i w całości oraz dochodzenia roszczeń z posiadanych zabezpieczeń.
 13. Pożyczkodawca ma prawo do otrzymania , na swój wniosek , w każdym czasie , bezpłatnie Harmonogramu spłat pożyczki stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy , przy czym uprawnienie to wygasa z chwilą cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
 14. W przypadku wypowiedzenia Umowy wysokość odsetek umownych za opóźnienie wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie , to jest 14 (czternaście) % rocznie w dacie podpisania Umowy i jest liczona od całkowitej kwoty należnej wierzytelności , od daty jej wymagalności do daty zapłaty.
 15. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje w terminie do 14 dni po jej całkowitej spłacie.
 16. Pożyczkobiorca ma prawo dochodzenia od Pożyczkodawcy roszczeń wynikających z Art. 59 ust. 1 , z zastrzeżeniem Art. 59 ust. 2 u.k.k.

§ 3

 1. W celu zabezpieczenia wszelkich należności Pożyczkodawcy wynikających z wykonania niniejszej Umowy Pożyczkobiorca wystawi jeden weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną , z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim, bez odrębnej deklaracji wekslowej – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Umowy , który podlega zwrotowi niezwłocznie po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę świadczenia wynikającego z Umowy – poza przypadkiem kiedy doszło do złożenia weksla w sądzie.
 2. Spłata pożyczki nie podlega ubezpieczeniu od jakichkolwiek ryzyk.
 3. Przy realizacji prawa do korzystania z zabezpieczeń spłaty należności z tytułu niniejszej Umowy Pożyczkodawcy przysługuje prawo wyboru kolejności, rodzaju oraz zakresu dochodzenia zabezpieczenia pożyczki, przy czym uzupełnienie weksla in blanco o sumę wekslową wynikać może wyłącznie z sumy wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy , a wystawca weksla zostanie powiadomiony o miejscu i dacie wykupu weksla listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dni przed datą wykupu na adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy lub wynikający z realizacji zapisu § 5 ust. 3 Umowy.

§ 4

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego dochody, po odliczeniu rat pożyczki, a także innych stałych obciążeń, w pełni gwarantują terminową spłatę pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Administratora Danych Osobowych swoich danych osobowych w celu realizacji zapisów Umowy.
 3. Pożyczkobiorca ma prawo do informacji o sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę, prawo dostępu do tych danych, a także prawo ich poprawiania, aktualizowania i uzupełniania oraz prawo do „bycia zapomnianym” w przypadku cesji wierzytelności mogących wynikać z niniejszej Umowy.
 4. Pożyczkobiorca oświadcza, że wszelkie dane niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy zostały udzielone Pożyczkodawcy dobrowolnie, ze świadomością ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.
 5. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeniesienie przez Pożyczkodawcę wierzytelności i wszelkich praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie wraz z ustanowionymi przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeniami w tym przeniesienie wszelkich praw z wystawionego weksla własnego in blanco – z prawem do jego uzupełnienia przez każdoczasowego posiadacza oraz prawa do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy w zakresie dochodzenia należności wynikających z przedmiotowej Umowy.
 6. W sprawach nie objętych niniejszą Umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zaistnienia sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, przepisy te uchylają, uzupełniają lub zastępują wadliwe postanowienia niniejszej Umowy, przy czym pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy strony deklarują rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozpoznawania sporów na tle niniejszej Umowy jest właściwy miejscowo Sąd powszechny.
 8. Organami nadzoru w sprawach ochrony konsumenta są : Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Finansowy. Ewentualne reklamacje związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Pożyczkobiorca winien składać w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy wskazany w komparycji Umowy. Pożyczkodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni i powiadamia Pożyczkobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres Pożyczkobiorcy wskazany w niniejszej Umowie.

§ 5

 1. Umowa staje się ważna z dniem podpisania jej przez strony i wchodzi w życie z dniem doręczenia Pożyczkodawcy dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 oraz dokonania zabezpieczeń spłaty.
 2. Podpisując Umowę Pożyczkobiorca potwierdza odbiór Załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Umowy.
 3. Jakakolwiek korespondencja stron dotycząca wykonania niniejszej Umowy , dla uznania skuteczności jej doręczenia , wymaga wykonywania jej w formie pisemnej i przekazywania na adresy wskazane w Umowie , bądź na adresy o których strony poinformowały się w formie pisemnej , listem poleconym.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6

 1. Integralny element niniejszej Umowy stanowią załączniki :
 2. Załącznik Nr 1 – Harmonogram spłat pożyczki;
 3. Załącznik Nr 2 – Formularz informacyjny dot. zawieranej Umowy pożyczki;
 4. Załącznik Nr 3 – Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki.